Go to top

Verkoopsvoorwaarden

Versie 1 – 10 maart 2021

AD Medical Supplies B.V. (Baertlaan 7, 3020 Herent, BE0746561587) is een onderneming die zich bezighoudt met o.a. consultancy rond en de verkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Toepassingsgebied

 1. De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken.
 2. AD Medical Supplies verkoopt uitsluitend aan ondernemingen en niet aan consumenten.
 3. Deze verkoopsvoorwaarden worden telkens samen met de offerte aan de klant gecommuniceerd. Bij aanvaarding van de offerte, aanvaardt de klant eveneens de verkoopsvoorwaarden.

Prijzen, levering en aansprakelijkheid

 • De gefactureerde prijzen zijn geldig op de levering, en alle goederen worden verzonden op risico van de klant.
 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van volledige betaling, zowel van hoofdsom als eventuele schadevergoeding of interesten. Het risico gaat wél over op de klant vanaf de verzending van de bestelling, of vanaf het moment van afhaling door de koper.
 • Enkel de huidige verkoopsvoorwaarden zijn tussen de partijen van toepassing, behoudens voorafgaande, geschreven en aanvaarde afwijkingen ervan. Voor zover de klant aankoopvoorwaarden zou hebben, nemen onze verkoopvoorwaarden voorrang.
 • In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van €50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid om een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
 • Indien de koper de goederen niet afhaalt of laat leveren op de door hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 • AD Medical Supplies is niet verantwoordelijk voor gebreken of vertragingen bij levering als gevolg van overmacht of andere oorzaken buiten de wil of macht van AD Medical Supplies om. Overmacht wordt uitgelegd naar Belgisch recht en vaste rechtspraak en omvat onder meer oorlog en andere conflicten, rampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, problemen met/bij de producent, overheidsingrijpen, sociale onlusten, onderbrekingen in nutsvoorzieningen, grensbeperkingen, pandemie,…
 • Alle klachten betreffende een levering of factuur dienen schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de levering/factuur en dit per aangetekend schrijven aan AD Medical Supplies, Baertlaan 7, 3020 Herent. Met latere klachten zal geen rekening gehouden worden.
 • Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

Betaling

 1. Blijft een factuur binnen 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum geheel of gedeeltelijk onbetaald, dan zal er van rechtswege en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, een verhoging van het factuurbedrag plaatsvinden met een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de vervaldag en een schadebeding van 10% op het hoofdbedrag met een minimum van €50. Een gerechtsdeurwaarderskantoor zal ingeschakeld worden en de factuur- en contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer etc.) van de koper zullen aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt worden.
 2. Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen, wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Bevoegdheid

 1. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 2. Bij gebeurlijke geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van arrondissement Leuven of het vredegerecht van Leuven bevoegd.
 3. Kosten van invordering vallen zowel in gerechtelijke als in buitengerechtelijke fase ten laste van de wanbetaler volgens de tarieven bepaald in het K.B. van 30 november 1976 betreffende het tarief van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.

Privacy

AD Medical Supplies verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die het ontvangt met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten. De rechtsgronden zijn respectievelijk de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is AD Medical Supplies. Persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. Voor de voorwaarden van onze verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar onze Privacyverklaring, zoals gepubliceerd op www.ad-medical-supplies.com.