Go to top

Privacy verklaring

Versie 1 – 10 maart 2021

AD Medical Supplies verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.ad-medical-supplies.com of inquiries@ad-medical-supplies.com.

Verwerkte gegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:
– Bedrijf/organisatie

– Voor- en achternaam
– Emailadres
– Telefoonnummer
– Adres
– BTW-nummer

– Onze juridische documentatie: bestellingen, offertes, leveringsbonnen, facturatie

– Onze correspondentie

Doeleinden en Rechtsgrond
AD Medical Supplies verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, wettelijke rapportering naar opdrachtgevers en het verzenden van marketing mails in de vorm van gepersonaliseerde matching mailings).

AD Medical Supplies verwerkt jouw identiteits- en contactgegevens meer bepaald voor het opnemen en afhandelen van bestellingen, ter uitvoering van onze overeenkomst (art. 6.1.b AVG).

AD Medical Supplies verwerkt jouw financiƫle gegevens en facturatie meer bepaald voor het voeren van een boekhouding, omwille van onze wettelijke verplichting om dat te doen (art. 6.1.c AVG).

AD Medical Supplies verwerkt jouw contactgegevens om jouw gelijkaardige aanbiedingen te sturen of voor prospectiedoeleinden, zulks op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG).

AD Medical Supplies stuurt jou tevens direct marketing-boodschappen mits jouw voorafgaande toestemming (art. 6.1.a AVG).

AD Medical Supplies verzamelt en verwerkt jouw contactgegevens en onze correspondentie in het kader van uw gebruik van onze contactformulier en doet dat op basis van de uitvoering van een overeenkomst, nl. het verstrekken van door u gevraagde informatie (art. 6.1.b AVG).

Overmaken aan derden
De persoonsgegevens van de klant worden in principe niet gedeeld met derden. In geval van uw gebrekkige naleving van uw betaalverplichtingen, geven wij uw gegevens wel door aan een deurwaarder voor incasso. Bij gebeurlijke fusie of overname wordt ons gegevensbestand wel mee overgedragen. Het is eveneens mogelijk dat wij bij wet, rechterlijk of administratief bevel verplicht worden om uw gegevens door te geven. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, voor zover dit toegelaten is; en zullen wij de doorgifte hoe dan ook beperken tot het strikte minimum.

Bewaarperiode
De gegevens met betrekking tot jouw bestelling en betaling worden 10 jaar bijgehouden, gelet op wettelijke verjaringstermijnen en onze boekhoudkundige en fiscale retentieverplichtingen. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Jouw persoonsgegevens voor businessrelaties en prospectie worden gedurende 15 jaar bijgehouden.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: inquiries@ad-medical-supplies.com;
  • een brief te richten aan Baertlaan 7, 3020 Herent.

Bij contact vragen we aan de betrokkene om zich te legitimeren.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
Mocht je klachten hebben, kan je deze richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op het daarvoor voorziene contactformulier: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Of door hen te contacteren op:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Een klacht bij de GBA laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.